ZATRUDNIENIE

od 2007 do chwili obecnej: adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa, Zakład Psycholingwistyki) – specjalizuję się w badaniach multimodalnej komunikacji międzyludzkiej, językoznawstwie kognitywnym, korpusowymkomputacyjnym; brałem udział w 10 projektach badawczych i przeprowadziłem ponad 2000 godzin zajęć dydaktycznych z ośmiu przedmiotów;

2008-2016: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. Programów Europejskich – brałem udział w przygotowywaniu kilkunastu wniosków o dofinansowanie działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Neofilologii w konkursach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; byłem członkiem zespołu do spraw promocji Instytutu Językoznawstwa; reprezentowałem uczelnię na targach edukacyjnych; organizowałem wykłady w ramach festiwalu nauki itp.;

2008-2012: Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich w RW Neofilologii;

2006-2016: Członek Interdyscyplinarnego Centrum Badania Mowy i Języka UAM;

  1. 2006-2014: sekretarz w „Investigationes Linguisticae”
  2. 2014-2017: członek redakcji „Journal of Multimodal Communication Studies” (UW/UAM)

2003-2017: prowadzę zajęcia z językoznawstwa, w tym ćwiczenia z analiz języka;

2012-2017: prowadzę wykłady z językoznawstwa kognitywnego dla studentów kognitywistyki oraz wykłady fakultatywne o metodach badania metafor;

2012-2017: analiza i modelowanie gestu i mimiki w komunikacji międzyludzkiej;

2011-2017: akwizycja języka dla studentów różnych filologii UAM w Poznaniu;

2011: Doktoranckie Warsztaty Dydaktyczne w Rogalinku pod Poznaniem;

2004-2015: opieka nad Studenckim Kołem Językoznawczym REMAT oraz współorganizacja stu spotkań naukowych oraz grupy dyskusyjnej na facebooku dla trzystu osób;

2001-2003: współorganizacja Międzywydziałowego Studenckiego Koła Retorycznego;